top of page

AvÍs legal

El present blog és purament informatiu i no té cap pretensió econòmica. En aquest sentit i com a conseqüència d'aquest fet no li és d'aplicació la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.
 
Els els posts són opinions que pretenen ajudar en la ponderació intel.lectual dels temes tractats en els mateixos. Cap acció de responsabilitat pot fonamenrar-se en l'aplicació o presa en consideració dels seus continguts.

Es permet la lliure reproducció, distribució i comunicació pública dels posts, sempre indicant però l'origen en aquest post i l'adreça electrònica del blog.


Protecció de Dades

A reserva de la política de cookies que s'esmentarà més endavant, la única dada personal que semmagatzema de tot usuari té exclusivament relació amb l'email. Aquestes dades no tenen altra finalitat que mantenir a l'usuari permanenment informat de les noves actualitzacions del blog. En tot cas és imprescindible tenir 13 anys complerts per ser usuari del blog. 
 
Totes les altres possibles dades personals que l'usuari pugui fer arribar o exposar en el blog no són necessàries per la finalitat pretesa en el mateix i en consequència són dell seu únic i exclusiu risc l'exposició i manifestació que fa de les mateixes. 

Les dades personals restaran indefinidament guardades en la llista d'usuaris del blog. L'usuari en qualsevol moment podrà donar-se de baixa en la mateixa d'acord amb els protocols que s'indiquen més endavant.

Les dades de l'usuari són totalment confidencials i no és cediran a tercers, a reserva de tota obligació legal. Tampoc es sotmetran a tractaments individuals automatitzats.

L'usuari tindrà en tot moment els drets d'accés, rectificació, supressió, d'oposició i de limitació de tractament. Aquest drets podran ser exercits enviant un email a capelles@icab.cat exposant en l'assumpte DADES PERSONALS, i explicant en el cos de l'email el dret que és presten exercir i concretant la dada personal a la què fa referència.


Política de cookies

El blog utilitza cookies tècniques, de personalització i d'anàlisi de tercers, concretament de VISITOR ANALYTICS. Les dades (zones geogràfiques visitants) es presenten al editor de forma anonimitzada.

Una informació completa i detallada de les cookies emprades es pot cercar en la següent adreça electrònica: https://www.visitor-analytics.io/en/support/legal-data-privacy-certificates/wix-integration/
 

bottom of page